مدیریت کرونا توسط ترکیه از نظر سازمان بهداشت جهانی

 

مدیر دفتر سازمان بهداشت جهانی در اروپا از تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس کوید-۱۹ شد ، ابراز خوشحالی كرد. وی همچنین بر لزوم انتقال تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس به انتشارات دانشگاهی تأکید کرد.

وی افزود من بسیار خوشحال خواهم شد که طرحی را تهیه کنم که به تجربه عالی ترکیه در نبرد کووید -۱۹ با مشارکت کارشناسان تیم شما بپردازد. وی همچنین تحول حاصل از سیستم بهداشت و درمان در ترکیه را موفقیت بزرگی توصیف کرد که به وضوح در مبارزه با کورونا منعکس شد.

وزیر کوجا به نوبه خود گفت که ترکیه به وضوح نشان داده است که از نظر آزمایش ، پیگیری و معالجه موفق شده است و توانسته بحران کرونا را مدیریت کند.

مقایسه ملک ها

مقایسه