مدیریت کرونا، سازمان بهداشت جهانی

مدیریت کرونا توسط ترکیه از نظر سازمان بهداشت جهانی

  مدیر دفتر سازمان بهداشت جهانی در اروپا از تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس کوید-۱۹ شد ، ابراز خوشحالی كرد. وی همچنین بر لزوم انتقال تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس به انتشارات دانشگاهی تأکید کرد. وی افزود من بسیار...

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه کنید